Site icon ပညာ ပါဝါ

ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ မြန်မာ့ ရွှေဈေး/ဒေါ်လာဈေး တနေ့တာ

ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ မြန်မာ့ ရွှေဈေး/ဒေါ်လာဈေး တနေ့တာ

ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့။ (ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး) တစ်အောင်စ – ၁,၈၂၉ အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ။ အကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေ ( အဖွင့်ဈေး) ၂,၀၅၅,၀၀၀ ကျပ် (YGEA) ၁၆ ပဲရည် – ၂,၀၅၅,၀၀၀ ≤ ၂,၀၆၀,၀၀၀ ကျပ် ၁၅ ပဲရည် – ၁,၉၃၄,၀၀၀ ≤ ၁,၉၃၉,၀၀၀ ကျပ် (ဈေးကွက်)

အကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေ ( အပိတ်ဈေး) ၂,၀၅၆,၀၀၀ ကျပ် (YGEA) ၁၆ ပဲရည် – ၂,၀၅၆,၀၀၀ ≤ ၂,၀၅၈,၀၀၀ ကျပ် ၁၅ ပဲရည် – ၁,၉၂၆,၅၀၀ ≤ ၁,၉၃၇,၀၀၀ ကျပ် (ဈေးကွက်)

Currency Exchange : ရောင်း/ဝယ်ဈေးကွက် ( ၁၆.၆.၂၀၂၂) နေ့ တွင် USD တစ် ဒေါ်လာ ကို ၁,၈၅၅ ≤ ၂,၀၉၅ ကျပ် တွင်ရှိ။

ဖော်ပြပါ အချက်အလက် များသည် ( ၁၆.၆.၂၀၂၂) ကြာသာပတေးနေ့ တနေ့တာ အတွက် ဈေးနှုန်းများကို စုစည်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

crd-

အာ႐ြၾတင္ ်ပၫၸေႂၾကးၿမီ ်ပႏၼဆပၷိုင္ေသာ ေနာကၳပၷိုင္ငံ ်ဖစႅာႏိုင္ေ်ခ ႐ြိေနသည့္ လာအို ( မအလ သာ ဆက္ၿပီး အုပၡ္ဳပ္ေနရင္ေတာ့ ေဒဝါလီခံရမြာ လာအိုၿပီးရင္ ်မႏၼာ ေသခ္ာေသလာက္႐ြိတယ္ ဘယႅိဳထငၦရာတို႔ …)

သီးသန႔္အရႏ္ေျငမ္ား တစၥတစၥ ေလ္ာ့ပါးလာ်ခင္း၊ ေေျငၾကးေဖာင္းျပမႈ ်မင့ၱက္်ခင္းတို႔ႏြင့္အတူ လာအိုႏိုင္ငံသၫ္ ယခုအခါ သီရိလကၤာႏိုင္ငံကို ေႂၾကးၿမီ်ပႏၼဆပၷိုင္ေသာ ေအ်ခေအနသို႔ ေရာက္ေအာင္ ၾတႏ္းပို႔ခဲ့သည့္၊ ပါကစၥတႏ္၏ ်ပၫၸေေျငပးေျငယူ ႐ြင္းတမ္းလကၠ္ႏ္ေအပၚ ၿခိမ္းေ်ခာက္ေနသည့္ တူညီေသာ ဝႏၸိမႈေအ်ခေအနအခ္ိဳ႕ႏြင့္ ရငၦိဳင္ေနရသၫ္။ လူဦးေရ ၇ ဒသမ ၅ သႏ္း႐ြိ ေအ႐ြ႕ေတာင္အာ႐ြႏိုင္ငံတျစၡင္ ေလာငၥာဆီ ႐ြားပါး်ပတႅပၼႈမ္ားႏြင့္ ႀကဳံေၾတ႕ေနရ်ခင္းက ဖိစီးမႈ၏ ေနာကၦဳံးလကၡဏာ ်ဖစ္ေနၿပီး

ယင္းသၫ္ ေရနံေဈးႏႈႏ္းမ္ား ်မင့ၱက္်ခင္းႏြင့္ ေေျငၾကးတႏၹိဳး က္ဆင္း်ခင္းတို႔၏ ရလဒ္ ်ဖစ္သၫ္။ စိုးရိမၸဴပႏၥရာေအကာင္းဆုံးက ႏိုင္ငံ၏ ေျငသားအစုအပုံကို ေသးႏုတ္ၾသားေစသည့္ ေအႂၾကးဝႏၴဳပၱစၡဳပင္ ်ဖစ္သၫ္။ ယင္းသၫ္ ၁၉၇၅ ခုႏြစၠတၫ္းက အာဏာကို တင္းတင္းက္ပၠ္ပ္ ခ္ဳပၠိဳငၳားခဲ့သည့္ သိုသိပ္ေသာ ၾကႏ္်မဴနစ္အစိုးရတစ္ရပ္အၾတက္ စိႏ္ေခၚမႈတစၡဳ ်ဖစ္သၫ္။ “ေႂၾကးၿမီ ်ပႏၦပၹိဳ႕ ပ္ၾကၠကၱဲ့ ေအ်ခေအန ေရာက္ေတာ့မယ့ၦဲဆဲ ်ဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေႂၾကးၿမီ်ပႏၦပၷိုျငၥမ္း

အဆင့္သတၼြတ္အကဲ်ဖတ္ေရးလုပ္ငႏ္း Moody’s Investors Service ၏ ဒုဥကၠ႒ႏြင့္ ေခ္းေျငဆိုင္ရာ အႀကီးတႏ္းအရာ႐ြိ အျႏတ္႐ြၠာ ႐ြားက ေ်ပာသၫ္။ အုပၡ္ဳပၸဳံ အားနၫ္း်ခင္း၊ ေႂၾကးၿမီ ဝႏၴဳပ္ဝႏၸိဳး အၾလႏ္်မင့ၼား်ခင္း၊ တိုးလာေေနသာ ်ပၫၸေႂၾကးၿမီကို ်ပႏၦပ္ရႏ္ ႏိုင္ငံ်ခားအရႏ္သဳံးေျင မလုံေလာက္်ခင္းတို႔ကို ေထာက္ရႈကိုးကားရင္း လာအိုႏိုင္ငံ၏ ေႂၾကးၿမီ်ပႏၦပၷိုျငၥမ္း အဆင့္သတၼြတၡ္ကၠိဳ Moody’s Investors Service က အဆင့ၱစၦင့္ေလြ္ာ့ခ္ၿပီး Caa3 အ်ဖစ္ ထားခဲ့သၫ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အဆိုအရ ဒီဇငာၻအထိ လာအိုႏိုင္ငံသၫ္ အရႏ္သင့္႐ြိသည့္ သီးသန႔္အရႏ္ေျင ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ႐ြိခဲ့ၿပီး

တစၡ္ိႏၲၫ္းမြာပင္ ၂၀၂၅ ခုႏြစ္အထိ ႏြစၥၪ္ ်ပၫၸသို႔ ်ပႏၦပ္ရႏ္ တင္႐ြိေနသည့္ ေႂၾကးၿမီစုစုေပါင္းပမာဏက အၾကမ္းဖ္င္းအား်ဖင့္ အဆိုပါ တူညီသည့္ ပမာဏပင္ ႐ြိေနကာ ယင္းက ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း်ပၫၱျင္းဝင္ေျင၏ ထက္ဝကၡန႔ၼြ္ႏြင့္ ညီမြ္ေနသၫ္။ မြတၡ္က္ေပးရႏ္ ပႏ္ၾကားခ္ကၼ္ားကို လာအိုဘ႑ာေရး ဝႏ္ႀကီးဌာနက မတုံ႔်ပႏၡဲ့ေပ။ ေဒၚလာႏြင့္ ယြၪႅ္င္ ်ပၫၱျင္းသုံးေျငတႏၹိဳးမ္ားကို အားနၫ္းေစၿပီး ၾသင္းကုႏၲင္ၾသင္းမႈမ္ားကို ပိုမို စရိတၥကႀကီးေစသည့္ ေအမရိကႏ္ အတိုးႏႈႏ္းမ္ား ပိုမို ်မင့ၱက္်ခင္း ႏြင့္ ယူကရိႏ္းေအပၚ ႐ု႐ြ က္ဴးေက္ာၼႈေၾကာင့္

အဓိက သက္ေရာက္သည့္ ေရနံေဈးႏႈႏ္း ်မင့ၱကၼႈ တို႔ေၾကာင့္ ၿဖံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ္ားကို ေႂၾကးၿမီဝႏၴဳပၼ္ား ်မင့ၼားေစ်ခင္း၊ ဝင္ေျင အားနၫ္း်ခင္းႏြင့္ အရႏ္ေျင မလုံေလာက္်ခင္းတို႔ႏြင့္ ရငၦိဳင္ရႏိုင္သၫ္ ဆိုသည့္ မြႏ္းဆခ္ကၼ္ားကို ၾထက္ေပၚထားေစခဲ့သၫ္။ အထကၸါ အခ္ကၼ္ား ေပါင္းစုံၾသား်ခင္းေၾကာင့္ ယခုႏြစ္ေအစာပိုင္းၾတင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံကို စီးျပားေရးႏြင့္ ႏိုင္ငံေရး အက္ပ္အတၫ္းတစၡဳထဲ သကၦင္းေရစရႏ္ ၾတႏ္းပို႔ခဲ့ကာ အဆိုပါ ၾကၽႏ္းႏိုင္ငံေအန်ဖင့္ ေလာငၥာဆီ၊ အစားအစာႏြင့္ ေဆးဝါးမ္ားကို

တင္ၾသင္းႏိုျငၥမ္း မ႐ြိဘဲ ်ဖစၡဲ့ရသလို ယင္း၏ ႏိုင္ငံ်ခားေႂၾကးၿမီမ္ားကိုလၫ္း ်ပႏၦပ္ရႏ္ ပ္ၾကၠကၡဲ့ကာ ႏိုင္ငံ်ခားဘ႑ာေျင အကူအညီမ္ား ရ႐ြိေရး အသၫ္းအသႏ္ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ရသၫ္။ တစၸါတီစနစ္ အုပၡ္ဳပ္သည့္ ႏိုင္ငံၾတင္ ၾကပၠဲေနသည့္ အာဏာရ လာအို ်ပၫ္သဴ႕ ေတာႅြႏ္ေရးပါတီ (LPRP) ေအန်ဖင့္ လက္႐ြိ စိႏ္ေခၚမႈကို ေက္ာႅႊားၾလႏ္ေ်မာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾသားႏိုငၼၫ္ဟဳ ေမြ္ာႅင့္ရသၫ္။ သီရိလကၤာဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ မဟငၵါ ရာဂ္ာပကာၦ ရာထူးမြ ၾထက္ေပးခဲ့ရသၫ္အထိ ဦးတၫ္ေစခဲ့ေသာ ဆႏၵ်ပၿပဲမ္ိဳး

လာအိုၾတင္ ်ဖစႅာႏိုင္ေ်ခ မ႐ြိေသာႅၫ္း လူထုအၾကား တအုံေျႏးေျႏး ပူပႏ္ေသာကတို႔က လက္႐ြိ ေခါင္းေဆာငၸိဳင္းအၾတက္ ႀကီးေလးေသာ အက္ိဳးဆကၼ္ားကို ႐ြိေစႏိုင္သၫ္ဟဳ အႏၲရာၾယၥန႔ၥားရမႈႏြင့္ မဟာဗ္ဴဟာ အတိုငၸငၡံလုပ္ငႏ္း Control Risks မြ ႀတဲဖက္ၫႊႏ္ၾကားေရးမႉး ဟာရီဆႏ္ ခ္ႏ္းက ေ်ပာသၫ္။ “LPRP ေအနနဲ႔ စီးျပားေရး အက္ပ္အတၫ္း ေမြးမြိႏ္ၾသားခ္ိႏ္အထိ

အခ္ိျႏၦဲထားဖို႔အၾတက္ ်ပၫ္သဴလူထုကို ေျခၽးသိပၹိဳ႕ ႀကိဳးစားခဲ့မယၦိဳရင္ ်ဖစၷိုင္ေ်ခ အမ္ားဆုံးေကတာ့ ဝႏ္ႀကီးေၾတလို အဆင့္်မင့ႅယၺယ္ အရာ႐ြိအခ္ိဳ႕ ဒါမြမဟုတ္ ယုၾတၥအဆုံး ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ဖႏၡမ္း ဗီဖာဗႏ္းကို ေစတးတာမ္ိဳး ်ဖစၷိုငၸါတယ္” ဟု ၎က ေ်ပာသၫ္။ “ေမးစရာ ႐ြိတာေကတာ့ ေေျငၾကးေဖာင္းျပမႈ ်မင့ၱကၼႈ အဆုံးသတၹိဳ႕ မ႐ြိေသးတာနဲ႔ ႀကီးေလးတဲ့ ေႂၾကးၿမီ အက္ပ္အတၫ္းတို႔ကို ထည့္ၾသင္းစၪ္းစားၾကည့္ရင္ LPRP ေအနနဲ႔ အက္ပ္အတၫ္းကို အခ္ိႏၼီ ေ်ဖ႐ြင္းႏိုငၼလား ဆိုတာပဲ ်ဖစၸါတယ္” ဟု ၎က ေ်ပာသၫ္။

crd-MOE WIN OO

Exit mobile version